Общи Условия за използване

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на {името на Вашия домейн}, по-долу за краткост „уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от {името на Вашата фирма} с ЕИК {ЕИК на Вашата фирма}, по-долу за краткост „Оператор“. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

  • Имейл: {имейл адрес за контакт}
  • Телефон: {телефон за контакт}

Общи условия за използване на Уебсайта

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

Интелектуална собственост

Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на Уебсайта се упражняват от Оператора. Те са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, което може да доведе до гражданска, административно-наказателна или наказателна отговорност.

При копиране или възпроизвеждане на информация извън допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Ограничаване на отговорността

Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, включително преки и косвени вреди, както и пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до него. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.

Ако в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание извън него, потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, които биха могли да засегнат потребителя при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

Регистрация на потребители

Операторът запазва правото си да предоставя част от съдържанието на Уебсайта единствено на потребители, които са регистрирали свой потребителски профил на Уебсайта. Съответното съдържание, ограничено единствено до регистрирани потребители, следва да бъде обозначено като такова от страна на Оператора.

При създаване на потребителски профил потребителят се съгласява, че Операторът ще обработва неговите лични данни съобразно с правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувана на Уебсайта.

Използване на Уебсайта

Ако Операторът е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, те следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, включително да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.

Други

Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на него.

По всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.